Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Word vrijwilliger!

Symposium High lights
dinsdag 19 juni 2018


Zorginnovaties

Toepassingen en uitdagingen voor Pro Persona

 

Programma

14:30 uur Ontvangst met koffie en thee
15:00 uur Opening door de dagvoorzitters,
Prof. Dr. Agnes Scholing en Dr. Jeroen Koning
15:05 uur Inleiding op het dagthema. 
Dr. Ir. Martijn Kuit, Directeur Multicomplexe Zorg en Pro Persona Research
15:20 uur Innovatie in de psychiatrie, waar gaat het naar toe?
Prof. Dr. Floor Scheepers, psychiater en hoofd afdeling psychiatrie UMC Utrecht, hoogleraar Innovatie in de GGZ
16:00 uur Virtual reality CGT werkt tegen achterdocht met sociale angst
Dr. Harm Gijsman, psychiater en hoofd zorgprogramma psychose & EPA
16:30 uur Koffie/thee pauze
16:45 uur Intensieve exposure met therapie rotatiemodel bij angst
Dr. Gert-Jan Hendriks, psychiater en hoofd zorgprogramma angststoornissen en TOPGGZ-centrum Angst, dwang en PTSS
17:15 uur Verpleegkundige ontwikkelingen
Raymond Brandt, verpleegkundig specialist en opleider verpleegkundigen en verzorgenden
17:45 uur Broodjesbuffet
18:30 uur Serious gaming en virtual reality in de forensische psychiatrie
Dr. Danique Smeijers, senior onderzoeker Pompekliniek
19:00 uur De jeugd ontketent
Prof. Dr. Marc Verbraak, klinisch psycholoog en hoofd zorgprogramma
jeugd
19:30 uur Discussie
20:00 uur Afsluiting

 

 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, VSR en het kwaliteitsregister V&V.

 

Samenvattingen van de lezingen

Innovatie in de psychiatrie, waar gaat het naar toe?
De wereld verandert in een rap tempo. Technologische ontwikkelingen, computer rekenkracht en de explosieve groei van data zijn bijna niet bij te benen. Welke invloed gaat dit hebben op de gezondheidszorg in het algemeen en de psychiatrie in het bijzonder? Hoe moeten we omgaan met continue verandering als status quo? Doemscenario of doorbraak; we kunnen er in ieder geval niet om heen en bewegen is de enige optie.

Prof. dr. Floor Scheepers, psychiater en Hoofd afdeling psychiatrie UMC Utrecht, hoogleraar Innovatie in de GGZ

 

Virtual reality CGT werkt tegen achterdocht met sociale angst
In zeven GGZ instellingen waaronder Pro Persona zijn 116 patiënten gerandomiseerd over VR-CBT en wachtlijst plus standaardbehandeling. De patiënten hadden een psychotische stoornis volgens DSM-IV en waren ondanks antipsychotische medicatie nog steeds sterk achterdochtig en zij vermeden in de afgelopen maand winkels, openbaar vervoer, café’s, en/of drukke straten.

De VR-CBT behandeling bestond uit 16 zittingen van een uur. De metingen waren bij baseline, na afloop van de behandeling (drie maanden) en bij een follow-up na zes maanden. De primaire uitkomstmaat was aantal contactmomenten, paranoïde gedachten, waargenomen sociale dreiging en ervaren angst zoals gemeten met ‘experience sampling‘.

De resultaten waren niet zoals gehoopt een toename van het aantal momenten samen met anderen, maar in het contact met anderen namen paranoïde gedachten sterk af en ook de ervaren angst. Bij de 6-maanden follow-up bleven deze resultaten intact. Maar ook het aantal momenten contact met anderen nam toe. Er is ook met vragenlijsten gemeten. Er hierbij werd gevonden dat met vergelijkbare maten  zowel paranoïde wanen als betrekkingswanen en vermijdingsgedrag afnamen aan het eind van de behandeling. Bij de DACOBS nam de schaal die sociale cognitieproblemen meet af. Positieve en negatieve schema's over zelf en anderen bleven ongewijzigd. Bij de follow-up bleven alle effecten behouden en er kwamen er drie bij. Ze hadden vaker contact met andere mensen, de kwaliteit van leven nam toe en het ervaren stigma werd minder.

Dr. Harm Gijsman is psychiater en hoofd Zorgprogramma Psychotische Stoornissen & EPA Pro Persona

 

Intensieve exposure met therapie rotatiemodel bij angst
Kortdurende intensieve exposure gedurende 4-8 dagen bij complexe PTSS, obsessieve compulsieve stoornissen en gegeneraliseerde agorafobie is een goed alternatief voor patiënten bij wie eerdere behandelingen in de specialistische GGZ geen of onvoldoende resultaat hebben gehad. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de voortgang van het implementeren van deze behandelingen binnen Pro Persona, wat wereldwijd de stand van zaken is en worden een aantal mythes ontkracht zoals de uniciteit van de therapeutische relatie en dat structurele verbetering voor complexe psychische aandoeningen met korte behandelingen onhaalbaar is.

Dr. Gert-Jan Hendriks, psychiater en hoofd zorgprogramma angststoornissen en TOPGGZ-centrum Angst, dwang en PTSS

 

Verpleegkundige ontwikkelingen
De zorg staat voor grote uitdagingen. Naast vele inhoudelijke veranderingen worden er grote personele tekorten verwacht. De ramingen zijn dat er 104.500 vacatures in 2022 zijn (bron: V&VN). Hoe anticiperen we hier op?
Er wordt op verschillende manieren gekeken hoe dit tekort te ondervangen. Zo wordt er gekeken hoe de zorg efficiënter te organiseren met behulp van de inzet van E-Health, HIC, IHT etc. 
Maar ook wie welke zorg en behandeling het beste kan geven. Bijvoorbeeld door de inzet van  Physician Assistants of Verpleegkundig Specialisten (GGZ). Of door aanpassing van de HBO-V opleiding naar een meer zelfstandige professional: Bachelor Nursing 2020, niveau 6.
Daarnaast is het een grote uitdaging om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven om personeel te behouden. Hierbij wordt natuurlijk ook gedacht aan actievere werving.
Een van de manieren om in een vroeg stadium studenten MBO en HBO te interesseren voor  verpleegkunde in de GGZ is de inzet van een “leerafdeling”. Hierbij nemen de MBO-V en HBO-V studenten de verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige zorg.
Bij de TOP GGz afdeling Angst en Stemming  in Nijmegen is in februari 2018 een pilot gestart. Het is een samenwerking tussen de Hoge School Arnhem Nijmegen, ROC Nijmegen, RVE Nijmegen en de Pro Persona Academie.  Ik neem u graag mee naar bevindingen hiervan en nodig u uit om te overwegen of deze leervorm iets voor uw afdeling zou zijn.

Raymond Brandt, verpleegkundig specialist en opleider verpleegkundigen en verzorgenden

 

Serious gaming en virtual reality in de forensische psychiatrie
Voor het verminderen van agressief gedrag wordt vaak een training, zoals de Agressie Regulatie Training (ART) gegeven. Deze training is over het algemeen effectief en leidt tot een vermindering van agressie. We weten echter ook dat de een er meer baat bij heeft dan de ander. Daarnaast zijn er een aantal kenmerken die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en/of in stand houden van agressie. Een aantal van deze kenmerken zijn echter onbewust, zoals de neiging die we hebben om iets te vermijden of te benaderen. Zo weten we bijvoorbeeld dat agressieve individuen de neiging hebben om potentiele sociale dreiging, zoals boze gezichten, toe te naderen in plaats te vermijden zoals niet agressieve individuen doen. De ART is nu nog niet in staat om deze onbewuste processen te trainen. Virtual Reality (VR) biedt hier een goed alternatief voor. Andere voordelen van VR zijn dat het een verhoogde ecologische validiteit heeft en het uitermate geschikt is om te oefenen met sociale situaties die in de (forensisch) klinische praktijk lastig zijn na te bootsen. Deze lezing zal u op de hoogte brengen van de toepassing van VR binnen de Pompestichting op het gebied van interventie en assessment van agressief gedrag.
 
Dr. Danique Smeijers werkt als senior onderzoeker bij de Pompestichting, discipline:
forensische psychiatrie.

 

De jeugd ontketent
Sinds de transitie van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden voor de jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz, naar de gemeenten in 2015, staat innovatie van de inhoud van deze jeugdhulp onder de noemer transformatie hoog op de agenda. De transformatie in de vorm van inhoudelijke veranderingen in de zorg voor jeugd gaat om thema’s als preventie, vroege interventie, zorg en hulp zo licht mogelijk, het versterken van de sociale netwerken van kind en gezin. Binnen deze transformatie gaat het kortweg om innoveren van onze manier van denken (houding) en handelen (werkwijze) om tot snellere, betere, effectievere en integrale jeugdhulp te komen.
Vanuit Pro Persona moeten, maar willen we daar ook aan meedoen. Dat zijn we in eerste instantie gaan doen door het herontwerpen van ons zorgprogramma Jeugd naar een programma waarin:

  • een generalistisch zorgaanbod overloopt in een intensief specialistisch;
  • zorg zoveel mogelijk monodisciplinair en waar nodig multidisciplinair aangeboden kan worden;
  • zorg meer op externe locaties maar ook altijd op onze eigen locaties aangeboden kan worden;
  • en er zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere, externe partijen.

Hoe het zorgprogramma er op deze manier uit gaat zien, wordt geschetst in deze presentatie. Maar er zal ook stilgestaan worden bij het feit dat dit de nodige flexibiliteit van behandelaren gaat vragen, zeker wanneer zij opereren in relatief kleine teams. Zij zullen namelijk steeds meer gevraagd worden monodisciplinair op locatie van een andere zorgpartij of verwijzer naast ketenpartners, als multidisciplinair in afstemming met collega’s op eigen locatie of outreachend te kunnen werken. Innovatie waar de gedachten van de nieuwe, wijkgerichte ggz die van de specialistische zorgprogrammering in de ggz elkaar ontmoeten. Uitdagingen te over, waarin we los zullen moeten komen van oude gewoonten.

Prof. Dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak, klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoofd
Zorgprogramma’s Jeugd Ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen Pro Persona

 
Voorzitters

Prof. Dr. Agnes Scholing is als klinisch psycholoog verbonden aan Pro Persona. Zij is P-opleider voor de opleidingen voor psychologen, onderzoeker en behandelaar in het team Persoonlijkheidsstoornissen bij Pro Persona locatie Ede. Daarnaast is zij hoofdopleider en hoogleraar psychotherapie in de regio Oost-Zuid.


Dr. Jeroen Koning is als psychiater werkzaam bij FACT psychose & EPA in Tiel. Hij is plaatsvervangend opleider psychiatrie en opleider psychiatrie aandachtsgebied volwassenen in Pro Persona.

 

Opgeven

Alle referaten zijn vrij toegankelijk. Uw deelname kunt u per e-mail doorgeven.

 

Locatie

U bent tijdens de lezing bereikbaar:
Pro Persona
Locatie Wolfheze, Pastoraal Centrum (Opstandingskerk)
Wolfheze 2
6874 BE  WOLFHEZE
(026) 483 31 11

Digitale uitnodiging 

Via e-mail een uitnodiging voor iedere volgende lezing ontvangen? Stuur uw verzoek naar: Lezingen Pro Persona 

 

Zoek in al onze 41 vacatures
alle vacatures
zoek vacature

HIER DOE IK HET VOOR

Klinisch psycholoog Evelien van den Bosch